Çocuk Genetik Hastalıklar

Sarsılmış Bebek Sendromu

Shaken Baby Syndrome

Bebeklerin boyun kasları zayıftır. Özellikle ilk aylarda baş kontrolü bile henüz tam değildir. Yüzüstü tuttuğunuzda başını hafifçe kaldırabilen bir aylık bir bebek, sırt üstü yatırırken ellerinden tutup oturtmaya çalıştığınızda kafası arkaya düşecektir. Bu nedenle bebeklere bez değiştirme, kucağa alma gibi çeşitli nedenle pozisyon verirken başını mutlaka destekleyecek şekilde tutmak gerekir.

Asıl sorun ise karşımıza bebekleri eğer sarsacak, sallayacak olursanız gelir. Aşağıdaki videoda ayrıntısına bakabilirsiniz. Bebeğe eğer hızlı bir şekilde ileri ve geri hareket ettirecek olursanız bebek başını sabit tutamayacağı için kafasıda hızlı bir şekilde ileri geri sallanacak, sarsılacak ve içindeki beyin bu sarsılma sırasında kafatasına çarpacak, daha da önemlisi içindeki kan taşıyan damarlarda ve sinirlerde zedenlenme meydana gelecektir. Bunun sonucunda beyinde yaygın kanama, ödem, göz dibinde kanama, sinirlerde zedelenme, hayatta kalanlarda çeşitli sekeller (en sık körlük) ve malesef bir kısmında ölümle sonuçlanır.

Eğleniyor gibi görünse bile bebeğinizi havaya atıp tutmak dahi sarsılmış bebek sendromuna sebep olabilir. Sarsılmış bebek sendromu çoğunlukla 2 yaş altındaki çocuklarda görülmekle birlikte 5 yaşındaki çocuklarda dahi görülebilir.

Sıklığı tam olarak bilinmemektedir, hikayeden bebeği anne, baba veya bakan diğer kişilerden bu hikayeyi almak zordur. Birçok zaman bebeğin yataktan düştüğü söylenebilir, ama kranial tomografi ve magnetik rezonanstaki görüntülerle bebeğin yataktan mı düştüğü yoksa sarsıldığı mı büyük olasılıkla ayırt edilebilir.

Bu bir tür çocuk istismarıdır, ve adli olarak yaptırımları da beraberinde getirir.

Sosyal Hesap Verebilirlik Proje Fikirleri

Dönem 4 Pediatri stajı boyunca siz Dönem 4 Tıp Fakültesi öğrencilerimizin toplumun sağlığını pediatrik açıdan önemli derecede etkileyen ve tıp fakültesi olarak bizim pozitif katkımızın olabileceği fikirlerinizi bilimsel ve yapılandırılmış olarak anlatmanızı, Covid-19 dönemi haricinde basit prototipini hayata geçirmenizi veya araştırmanızı istiyoruz.

Fikirlerinizi aşağıdan öğretim görevlisi hocalarımıza gönderebilirsiniz.

Pediatriye Hoşgeldiniz

Covid-19 Dönemi Dönem-4 Takvimi

Bu sayfa Dönem 4 Tıp Fakültesi Öğrencileri için hazırlanmıştır.

Sosyal Hesap Verebilirlik Proje Fikrinizi Yazın

Dönem 4 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Stajı

Amaç

İlk 3 yıl boyunca preklinik dönemde kazanılmış temel tıbbi bilgi ve becerilerin stajlarda gerçek hasta üzerinde kullanılması yoluyla içselleştirilmesini sağlamak ve semptomdan tanıya ulaşmanın yol ve yöntemlerini öğretmektir.

Öğrenim Hedefleri

Dönem IV öğrencileri, bu dönemin sonunda;

Hasta ve sağlam çocuk ayırımını yapar. Normal büyüme ve gelişmeyi takip eder, normalden sapmaları tespit ederek uzmanına sevk eder. Bağışıklama, sağlıklı beslenme, hastalıklardan ve kazalardan korunma yöntemlerini açıklar. Sık görülen çocukluk çağı hastalıklarını tanır ve tedavi eder. Daha az görülen ancak önemli hastalıklardan şüphelenir ve uzmanına sevk eder. Çocukluk çağı acillerinde ilk müdahaleyi yapar ve uzmanına sevk endikasyonlarını açıklar.

Dönem 4 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Stajı- Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Çocuk ve bebek ölüm hızlarının ülkenin gelişmişlik düzeyi ile olan ilişkisini tanımlar, çocuk ölümlerinde yenidoğan döneminin öneminin farkında olur, sağlıklı beslenme ve aşılamanın çocuk ölüm hızları üzerindeki koruyucu etkisini açıklar, çocuk ölümlerinin azaltılması ile ilgili sağlık politikalarını tartışır.

KÖH-2 Pediyatrik anamnez alır ve fizik muayeneyi yapar, anormal vital bulguları ve acil durumları tanımlar ve acil müdahaleyi yapar.

KÖH-3 Anne sütünün önemini bilir, doğru emzirme yöntemlerini uygular, emzirmeyi teşvik eder.

KÖH-4 Bebek beslenmesi, tamamlayıcı beslenme, çocuk ve ergen beslenmesinin, K ve D vitamini uygulamasının doğru yapılmasını sağlar.

KÖH-5 Çocukta antropometrik ölçüm yapar, normal çocuk büyümesini persantil üzerinde izler, anormal sapmaları tespit edip soruna çözüm bulur veya uygun bölüme sevk eder, boy kısalığı tanısını koyar ve uzmanına sevk eder.

KÖH-6 Ulusal Aşı programına göre bağışıklama yapar, aşıların yan etki ve kontrendikasyonlarını dikkate alır.

KÖH-7 Sağlam çocuk izlemi yapar, taramaların önemini bilir, kazalardan korunma için alınması önlemler konusunda anne-babayı eğitir, çocuk istismarını tanır ve korunma yöntemlerini uygular.

KÖH-8 Ateşli çocukta ateşe neden olan sık nedenleri (üst ve alt solunum yolu enfeksiyonu, otit, akut ishal vb) tanır ve tedavi eder, ateşe yönelik tedaviyi uygular.

KÖH-9 Menenjit ve ansefalit, neonatal sepsis, yenidoğanda solunum sıkıntısı, çocukta solunum yetmezliği, anafilaktik şok, dehidratasyon ve şok, hipokalsemi-hiperkalsemi, hipoglisemi diyabetik ketoasidoz, yenidoğan ve çocuk konvülziyonu, zehirlenme (başta parasetamol ve organofosfat zehirlenmesi olmak üzere)ve onkolojik acilleri tanır, acil tedavisini yapar ve uzmanına sevk eder.

KÖH-10 Alerjik hastalıklar,   Febril konvülziyon, solunum yetmezliğine yol açabilecek pnömoni, astım gibi hastalıklar, kalp yetmezliği ve anemi tanısını koyar ve tedavi eder.

KÖH-11 Kanama diyatezine yol açan pıhtılaşma faktör ve trombosit hastalıkları, doğumsal metabolik hastalıklar, sık görülen böbrek hastalıkları (nefrit, nefrotik sendrom, hemolitik üremik sendrom gibi) ve romatolojik hastalıklar (sistemik lupus eritamatozus, idiyopatik romatoit artrit gibi), doğuştan veya akiz kalp hastalığı, tüberküloz, lösemi ve lenfoma, Hipotroidi-hipertroidi, diyabet, hipoparatroidi-hiperparatroidi, Epilepsi, nörokutan hastalıklar, kas hastalıkları ve immün yetmezlikten, şüphelenir ve uzmanına sevk eder.

KÖH-12 Yenidoğan sarılığında tanı testlerinin sonuçlarını yorumlayarak tanı koyar, risk faktörlerini açıklayarak danışmanlık ve izlemini yapar ve sıklığın azaltılmasına yönelik önlemleri açıklar.

KÖH-13 Perinatal asfiksisi olan bebekte erken hipotermi tedavisinin önemini açıklar, normal, erken ve gecikmiş puberteyi tanımlar, Normal sinüs ritmini, supraventriküler ve ventriküler taşikardiden ayırır.

KÖH-14 Çocuklarda temel yaşam desteği sağlar ve Yenidoğan canlandırması yapar, Glasgow koma skorlaması yapabilir. Emzirme danışmanlığı yapar.EKG çeker ve değerlendirir. Defibrilatör kullanımını gösterir. Mikroskopta periferik yayma değerlendirir. Kan basıncı ölçümünü ve inhale ilaç kullanımını gösterir.

KÖH-15 Tanı yöntemlerini basitten karmaşığa basamaklar halinde kullanır.

KÖH-16 Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini uygular.

KÖH-17 Hastalar, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.

KÖH-18 Topluma yönelik danışmanlık hizmeti verirken (bağışıklama, beslenme,büyüme, gelişme, anne sütünün önemi) dikkat edilmesi gereken prensipleri açıklar.

KÖH-19 Aile hekimliği hizmeti sunarken kanıtına dayalı tıp uygulamalarını ve kendi kendine öğrenme metodlarını etkin şekilde kullanır.

KÖH-20 Hekimlik uygulamalarını yaparken güncel literatürü takip eder.

KÖH-21 Aile hekimliği hizmetini yürütürken bildirimi zorunlu hastalıkları birinci basamak düzeyinde, tanır, bildirimini yapar.

KÖH-22 Çocuklarda doğru tanı için iyi bir hikaye (aile hikayesi dahil) ve tam bir sistemik muayenenin öneminin farkında olur.

KÖH-23 El hijyeni uygulamasının çocuk hastalıkları pratiğinde olmazsa olmaz, enfeksiyonlardan korunma için en önemli ve mutlak gerekli olduğunu bilir, yapar ve bu konuda rol model olur.