ASD (Atriyal Septal Defekt)

Asiyanotik yani siyanozun eşlik etmediği konjenital kalp hastalıklarındandır.

ASD Tipleri:

Ostium sekundum tipi ASD:

• ASD‘nin en sık görülen tipi olup, fossa ovalis bölgesindedir. Atrioventriküler kapaklar yapısal
olarak normaldir.
• Kızlarda 3 kat daha sık görülür.

Klinik bulgular:
• Bu çocuklarda çoğunlukla asemptomatiktir, nadiren kalp yetmezliği olur.
• Hafif gelişme geriliği, egzersiz intoleransı, sağ–sol şant gelişirse platipne ve ortopne olabilir.
• S1‘de şiddetlenme, S2‘de geniş ve sabit çiftleşme olması tipiktir.
• Pulmoner kapaktan geçen artmış kan akımına bağlı pulmoner sistolik ejeksiyon üfürümü
en iyi sol üst sternal kenarda duyulur.
• Triküspit kapaktan geçen artmış kan akımına bağlı middiyastolik rulman en iyi alt sol
sternal kenarda duyulur. Middiyastolik rulmanın duyulması Qp/Qs=2:1 olduğunu gösterir.

Tanı:
• Göğüs röntgeninde şantın büyüklüğüne göre sağ atriyum ve ventrikülde genişlemeye bağlı
kardiyomegali görülür.
• Pulmoner arterde genişleme, pulmoner kanlanma artışı
• EKG’de sağ ventrikül volum yüklenmesi görülür. QRS aksı normal veya sağ aks sapması
gösterir. Hafif derecede sağ ventrikül ileti gecikmesi görülebilir (V1‘de rsR‘ paterni).
• EKO ile tanı konulur.

Prognoz ve komplikasyon:
• Semptomlar sıklıkla 3. dekattan sonra ortaya çıkar.
• Parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi, pulmoner kapak darlığı, VSD, pulmoner stenoz ve mitral valv prolapsus ile bilikte olabilir.
• Pulmoner hipertansiyon, atriyal disritmiler, triküspit veya mitral yetersizlik ve kalp
yetersizliği geç belirtileridir.
İzole sekundum ASD için infektif endokardit profilaksisi önerilmez.
• Solunum yolu enfeksiyonu sıklığı artmıştır.

Tedavi:
• İlk 4 yaşında %40 hastada ASD spontan kapanır.
• Defekt çapı 3 mm‘den küçükse genellikle kapanırken, 8 mm‘den büyük olanlar nadiren
kendiliğinden kapanır.
• Bu çocuklarda egzersiz kısıtlaması gereksizdir.
Cerrahi kapatma işlemi semptomatik ve Qp/Qs >2 olanlarda yapılmalıdır.
• Elektif kapatma zamanı 1 yaşından sonra ve okul öncesi dönemdedir (3–4 yaş).
• Geç cerrahi girişim yapıldığında komplikasyonlar sık görülür (Atfial fibrilasyon, KKY).

Primum ASD:

• Primum ASD, septumun ventiküle yakın kısmında yerleşir ve AV kanal defekti (endokardiyal
yastık defekti) ile birlikte olabilir. Çoğu çcuk asemptomiktir
• Çoğunlukla mitral kapağın anterior yaprakcığında yarık görülür. Holosistolik üfürüm
yapabilir.
• Erken dönende pulmoner vasküler hastalık gelişebileceği için kapatılmalıdır.
• Down sendromu ile beraberdir.
• EKG ‘de sol aks görülür.

Sinus Venozus Tip ASD:

• En az görülen tiptir. Genellikle SVC ‘nın açıldığı yerde olur ve parsiyel pulmoner dönüş
anomalisine eşlik eder. Ostium sekundum veya sinüs venosus defekti ile %20 oranında MVP
beraber görülebilir.

Bir cevap yazın